FI

Tavoitteet 2013–2016 Toteutuminen 2015 Toimenpiteet 2015 Toimenpiteet 2016–2017
Yritysvastuun johtaminen ja koordinointi
Hankintaketjun vastuullisen johtamisen kehittäminen ** Hankintaketjun kehittämistä jatkettu, mutta vastuullisen hankinnan liitettä ei vielä lanseerattu. Vastuullisen hankinnan liite, hankintaketjun raportoinnin kehitys.
Yritysvastuun aiempaa vahvempi integrointi riskienhallintaan, pohjoismaisten mediayritysten paras CDP-selvityksessä ** Riskienhallinnan kokonaisuudistus edelleen työn alla, CDP:ssä paras pohjoismainen mediatalo (96 p.). Riskienhallinnan jatkuva kehittäminen.
Sisäisen yritysvastuuviestinnän kehittäminen, Kestävä media -teematyöpajojen lanseeraus *** Kestävä media -olennaisuustyöpajat. Digitaalisten sisältöjen ja aktiviisen sisäisen yritysvastuukeskustelun ja -viestinnän kehittäminen.
Liiketoimintastrategian Kestävä media -näkökulman kehittäminen ja ratkaisujen lanseeraaminen ** Yritysvastuun olennaisuusanalyysi 2015–2016 alussa. Yritysvastuukokonaisuuden kehittäminen ja implementointi vuonna 2015–2016 tehdyn olennaisuusanalyysin pohjalta.
Sidosryhmävuorovaikutus
Aktiivinen pääyhteistyökumppanuus Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjassa ja sen kehittämisessä *** Viidettä kertaa pääyhteistyökumppanina kehittämässä TAT:n ja T-Median Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjaa, jossa mukana olleiden yritysten määrä kasvoi edellisvuodesta. Aktiivinen kumppanuus Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjassa.
Media CSR Forum *** Yhteistyön avulla kehitettiin Kestävä media -ohjelmaa, datan yksityisyyteen ja journalistiseen etiikkaan liittyvien teemojen kehittäminen. Alma Median Kestävä media -ohjelman kehitys yhteistyön avulla.
Aktiivinen osallistuminen Helsingin kaupungin Ilmastokumppanuusverkostoon *** Mukana tuomassa sisältöjä mm. verkoston vuosiseminaariin. Ilmastokumppaneiden ja Alma Median yhteinen seminaari. Aktiivinen osallistuminen Ilmastokumppanuus-verkostoon jatkuu.
Aktiivinen osallistuminen FIBSin yritysvastuu- ja monimiuotoisuusverkostoon ** FIBS:in ja Alma Median yhteinen seminaari monimutoisuusviestintään liittyen. Aktiivinen osallistuminen verkoston toimintaan jatkuu. Verkoston työkalujen entistä aktiivisempi hyödyntäminen.
Alma Media monimuotoisuus-selvityksen laatiminen. Monimuotoisuusverkoston työkalut osaksi henkilöstöhallinnon toimintaa. ** Monimuotoisuussitoumus allekirjoitettu 01/2015. Alma Media FIBS ry:n monimuotoisuusverkoston jäseneksi. Monimuotoisuustarinat, sisäinen ja ulkoinen viestintä.
Henkilöstön vapaaehtoistyömahdollisuuksien kehittäminen * Muutamia vapaaehtoistempauksia järjestetty, mutta ei systemaattista ohjelmaa. Vapaaehtoismahdollisuuksien lisääminen, vapaaehtoistyömahdollisuuden kytkeminen Alma Median sosiaalisen vastuun hankkeeseen.
Sosiaalisen vastuun projektit ja hankkeet paikallistasolla ** Monenlaisia paikallisyhteisön arkea parantavia sosiaalisen vastuun projekteja mm. Tampereen seudulla sekä Alma Careerin paikallisissa yhteisöissä ulkomailla. Laajennetaan sosiaalisen vastuun paikallishankkeita muille paikkakunnille ja Alma Median yksiköihin yritysvastuun olennaisuustyön pohjalta.
Vastuullinen journalismi
Brainprint-keskustelun ja -hankkeen jatkaminen Alma Median eri medioissa *** Aktiivinen kansainvälinen osallistuminen brainprint-keskusteluun, Ajatusjälki-teemaan liittyvän keskustelun ylläpito. Aktiivisen sisäisen ja ulkoisen brainprint-keskustelun ylläpito.
Vastuulliseen ja vapaaseen journalismiin liittyvän keskustelun herättäminen ** Ajatusjälki-keskustelun jatkaminen sisäisesti ja laajentaminen Alma Median ulkopuolelle. Ajatusjälki-keskustelun jatkaminen sisäisesti ja laajentaminen Alma Median ulkopuolelle.
Vastuullinen mainonta ja markkinointi
Mainonnan elinkaaren ympäristövaikutusten kartoittaminen ja viestiminen yhteistyökumppaneiden kanssa ** Media CSR verkoston kansainvälisen tason keskustelu ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Digitaalisen mainonnan ympäristövaikutusten kehitysmahdollisuuksien kartoitus. Mainonnan elinkaaren ympäristövaikutusten kartoittamisen kehittäminen.
Keskustelun herättäminen vastuullisesta mainonnasta, markkinoinnista sekä liiketoiminnan kehityksestä ** Goodvertising ja tulevaisuuden kestävä yritystoiminta -teemat mainostaja-asiakkaille Alma Median Creation2015-seminaarissa 11/2014 ja omissa sisällöissä. Alma Median asiakasseminaarien jatko, joissa käsiteltävät teemat kytkeytyvät ajankohtaisiin vastuulliseen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen.
Ympäristövastuu
Ympäristötutkimuksen laajan viestinnän jatkaminen ja mahdollisten jatkoprojektien suunnittelu *** Alman omasta tutkimuksesta viestitty edelleen, Shape Median vuonna 2014 julkaistujen tutkimustulosten hyödyntäminen Alma Median omassa ympäristövastuun kehitystyössä. Tutkimusten hyödyntäminen jatkokehityksessä.
Ympäristöasiat Alma Median toimitalossa Töölönlahdella *** LEED-sertifikaatti (Gold-taso) myönnetty talolle. Henkilöstön aktivointi ympäristötyössä talon mahdollistamien arkisten ympäristötekojen kautta. Henkilöstön jatkuva aktivointi ympäristötyössä.
Ympäristöasiat Alma Median painotalossa Tampereella ** LEED-sertifikaatti myönnetty painotalolle. Alma Manun painotalon ympäristösertifioinnin valmistelu.
Ympäristötavoitteiden tarkentaminen uusien kiinteistöjen myötä ** Ympäristötavoitteiden tarkentaminen ympäristötavoitteiden nykytilan ja mahdollisuuskartoituksen kautta. Ympäristötavoitteiden käyttöönotto vuoden 2015–2016 raportoinnissa.
Alma Manun painotalon ympäristösertifiointi * Yritysvastuun olennaisuuden kehitys. Ympäristösertifioinnin valmistelu.
Yritysvastuuraportoinnin kehittäminen
Raportoinnin kehityksen seuranta ja omien prosessien päivittäminen kehityksen mukaan ** Mediasektorin GRI Media Sector Supplement käytössä, GRI G4-käytössä soveltuvin osin vuoden 2015 raportoinnissa. Valmistautuminen GRI G4-mukaiseen raportointiin (ns. "in accordance/core"-tasoinen raportointi)
Datankeruun parantaminen ympäristö- ja henkilöstöasioissa ** Ympäristö- ja henkilöstödatan keruuprosessin uudistus. Kerätyn yritysvastuudatan verifiointi.
Uusi tavoite 2016
Alma Median yritysvastuun olennaisuusanalyysin ja yritysvastuustrategian uudistus * Yritysvastuun olennaisuusanalyysin valmistuminen maaliskuussa 2015. Yritysvastuun olennaisuusanalyysin tulosten julkistus. Alma Median yritysvastuuohjelman ja -strategian päivitys, yritysvastuun kehitys- ja implementointisuunnitelma.
Alma Median konsernitasoisen sosiaalisen vastuun hankkeen kehitys ** Yritysvastuun olennaisuusanalyysi 2015 ja 2016 alussa ja tämän pohjalta teeman kehitys. Konsernitason sosiaalisen vastuun hankkeen valmistelu ja aloitus vuoden 2016 aikana.
* toimenpiteet aloitettu
** merkittävää parannusta tavoitteen suhteen, jatkokehitystä suunnitteilla
*** tavoite saavutettu